общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за извършване на продажба на стоки през сайта за електронна търговия на “Никеа” ООД, гр. Пловдив

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1. С настоящите Общи условия за покупко – продажба на стоки през сайта на електронния магазин https://shop.nikealtd.com/, собственост на „Никеа“ ООД, гр. Пловдив, се уреждат договорните взаимоотношенията между дружеството „НИКЕА“ ООД, ЕИК 160058906, със седалище и адрес на управление:гр. Пловдив,  р-н Северен, ул. СТЕФАН И ОБРЕЙКО ОБРЕЙКОВИ, 4, представлявано от Георги Белев, наричано по – долу за краткост “ДОСТАВЧИК/ПРОДАВАЧ” и лицата, ползващи услугите на електронния магазин на дружеството, наричани за краткост “КЛИЕНТИ/ПОЛЗВАТЕЛИ“.

Чл. 2. Целта на настоящите Общи условия е да се унифицират договорните клаузи относно всички Клиенти на дружеството,, които ползват електронния магазин на дружеството за всяка извършена посредством същия поръчка/покупка.

Чл. 3. На сайта на електронния магазин https://shop.nikealtd.com/ и в настоящите Общи условия се съдържа информацията по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) относно:

 • Наименованието на търговеца – „Никеа“ ООД;
 • Седалището и адреса на управление на търговеца: гр. Пловдив,  р-н Северен, ул. Стефан и Обрейко Обрейкови, 4;
 • Телефонен номер на търговеца, както и адреса на електронната му поща и интернет страницата, ако има такива – тел.: 0889881818, е-mail: office@nikealtd.com, Уеб сайт – https://shop.nikealtd.com/;
 • Адрес на осъществяване на стопанската дейност – гр. Пловдив, кв.„Кършияка“, ул. „ул. „Стефан Ботев“ 14;
 • Данни за кореспонденция:  гр. Пловдив, кв.„Кършияка“, „ул. „Стефан Ботев“ 14, тел.: 0889881818, е-mail: office@nikealtd.com;

Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-515, 02/91-53-519; факс 02/91-53-525, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;
 • Комисия за защита на потребителите – гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел: 02/933 0565, факс 02/9884218, гореща линия: 070011122, Уеб сайт: www.kzp.bg; 7. 

Основни характеристики и естество на предлаганите стоки и/или услуги;

 • Крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси.
 • Стойност на пощенските и/или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
 • Условията и начини на плащане, доставка, изпълнение, условията и датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите и когато е приложимо – предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби на потребители;
 • Правото на купувача да се откаже от договора и условията, срокът, начинът за неговото упражняване и последиците от упражненото право, включително относно разноските по връщане на заявената стока. Предоставяне на потребителя и стандартен формуляр за упражняване правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 на ЗЗП и уведомяване за другите възможности за писмено упражняване на това право.
 • Напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;
 • Наличието на възможност за оказване на помощ на потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях;
 • Посочване на обстоятелството относно необходимостта за предоставяне на депозити или други финансови гаранции, които се заплащат или дават от потребителя по искане на търговеца, и условията по тях;

Чл. 4. Цените на всички стоки са обявени в български лева, с включен ДДС и не включват разходите за доставка на стоката извън град Пловдив. В рамките на града доставката е безплатна.

Чл. 5. (1) Обявяването на информацията по Чл. 3 се счита за Публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ) на Република България и е отправена до неопределен кръг от адресати с цел отправяне на предложение от конкретен клиент към дружеството за поръчка и закупуване на Стоки, находящи се в сайта на електронния магазин.

(2) С приемане на поръчката/предложението на Клиента от страна на дружеството, между страните по настоящия договор възникват конкретни договорни правоотношения по повод конкретната поръчка/покупка, по отношение на които се прилагат правилата и разпоредбите на настоящите Общи условия.

ІІ. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6. За да получи правото да използва електронния магазин на дружеството за поръчка/покупка на стоки, Ползвателят следва да извърши следното:

 • регистрация, която се извършва на сайта на Дружеството в специална електронна форма за регистрация, в която задължително попълва обозначените със звезда полета: e-mail, адрес, GSM номер за контакт, парола и електронна поща.

Потребителят поема задължението да не предоставя имейла и паролата си за ползване от трети лица, като в случай на отдаването им на трето лице, носи пълната отговорност от действията на същото, които Купувачът приема да се считат, като извършени от негово име и за негова сметка. Дружеството не носи отговорност за вреди, настъпили за купувача в резултат от неправомерно използване на имейла и паролата от трети лица или в случаите когато електронният магазин не изисква регистрация и такава не е изрично пожелана и извършена от Продавача да попълни специална електронна форма за покупка/поръчка, в която задължително попълва обозначените със звезда полета: две имена, адрес, GSM номер за контакт, адрес за доставка и електронна поща.

Чл. 7. Клиентът отговаря и гарантира автентичността на горните данни, попълнени в електронните форми, като същия се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на Република България и при положение, че изразява воля от името на друго лице, чуждо на неговата самоличност, то тогава същия договаря от чуждо име и за чужда сметка и носи солидарна отговорност за всички парични задължения по направената поръчка/покупка в пълния им размер, заедно с всички вреди (ако има такива) като последица от действието си, както и за всички разноски за принудителното им събиране.

Чл. 8. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Запознат съм и приемам общите условия” и “Регистрация”, Клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва и съблюдава, като същите уреждат и се прилагат в отношенията между него и продавача за всяка конкретна покупка.

Чл. 9. Доставчикът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от Клиента е-мейл адрес, на който се изпраща информация за активиране на регистрацията. Клиентът потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Клиента и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

Чл. 10. Клиентите се задължават при регистрацията си или покупка без регистрация да предоставят актуални и точни данни относно своята самоличност, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Клиентът гарантира, че данните, предоставени при регистрацията, са верни, пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно.

Чл. 11. Дружеството има право без предупреждение да заличава регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е представил неверни данни, като в установени случаи има право на обезщетение за настъпили вреди вследствие на предоставянето на неверни данни.

Чл. 12. Въз основа на данните, попълнени в електронната регистрационна форма „Никеа“ ООД създава профил на Клиента, достъпът до който се осъществява посредством имейл адреса и парола, избрани от самия Клиент.

Чл. 13. Електронният адрес, предоставен от Клиента при първоначалната регистрация или актуализиран в последствие, е адресът за кореспонденция и обмен на изявления между страните по настоящия договор. Промяната на електронния адрес се извършва съобразно посочените в електронния магазин правила и стъпки за това, като отново за промяната се изисква потвърждение от Клиента изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от самия Клиент нов електронен адрес. Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за неправомерна промяна на електронния адрес.

Чл. 14. Дружеството има право да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на клиентите, чрез ограничаването на достъпа им до сайта.

Чл. 15. Дружеството има право да откаже регистрацията за ползване на сайта на определени потребители при непредоставяне на изисканите в регистрационната форма лични данни, както и при установяване на тяхната недееспособност, както и несъгласието им с настоящите общи условия.

ІІІ. ПОКУПКА НА СТОКА

Чл. 16.  Закупуването на стока, предлагана в електронния магазин на „Никеа“ ООД, се извършва посредством заявяването и от Клиента.

Чл. 17. В заявката се попълва в електронна форма информация относно вида и количеството на закупуваната стока, условията на доставка, начин на плащане. За да види в цялост попълнената електронна форма, купувачът натиска бутон „КУПИ”. Окончателното изпращане на заявка се осъществява чрез потвърждаване на попълнената информация посредством натискане на бутон „ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА”.

Чл. 18. Заявката за покупка се приема от продавача чрез изпращане на съобщение до електронната поща на Клиента за направена от него заявка с номер на поръчката. Клиентът потвърждава заявката и направената поръчка чрез своя имейл адрес. Непотвърдена заявка е равнозначна на липса на заявка. С потвърждаване на заявката и поръчката от Клиента и през е-мейл адреса на същия договорът за покупко – продажба на избраната стока се счита за сключен.

Чл. 19. Продавачът не носи отговорност за не обработването или не навременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, както и за вреди, причинени върху софтуера или хардуера на купувача, произтичащи от използването по какъвто и да е начин на сайта на електронния магазин.

Чл. 20. (1) Цената на заявената стока се заплаща в пълен размер преди доставката на стоката по банковата сметка на дружеството, изрично посочена в сайта на Електронния магазин към датата на извършване на плащането.

Чл. 21. (1) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки от сайта на Електронния магазин. Стойността на пощенските и транспортните разходи за доставката на стоките до Клиента се заплаща от клиента допълнително и отделно от цената на стоката.

(2) Преди сключването на конкретния договор за покупка, Доставчикът задължително посочва общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 22. (1) За всяко извършено от Купувача плащане, Продавачът издава съответния първичен счетоводен документ.

(2) Фактури на физически лица се издават само при изрично поискване на такива от тяхна страна.

Чл. 23. (1) Доставката на стоката се извършва на посочения в заявката от Клиента адрес за доставка. Заявената стока се предава на Клиента лично или на лице упълномощено от него с права да получава стока от името на Клиента, или на негови роднини по права линия – съпруг, възходящи, низходящи, братя и сестри, за което с приемане на настоящите общи условия Клиентът дава изричното си съгласие.

(2)  В случай, че стоката не може да бъде предадена на Клиента или на лице в кръга на горепосочените в срока или на адреса за доставка по причини, независещи от продавача, клиентът поема всички разходи по повторното доставяне на стоката или нейното съхраняване и получаване от съответния клон на куриера.

 ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 24.
(1) Продавачът е длъжен:

 • да достави на посочен от клиента адрес заявената от него стока в в посочения в настоящите Общи условия срок.
 • да използва получената от клиента информация единствено за целите на договора и да не я предоставя на трети лица, освен при изрично съгласие от страна на клиента или в други, предвидени от закон случаи.
 • да поддържа актуална информацията в сайта за електронна търговия.

(2)  Продавачът има право:

 • да получи цената за заявената стока, с всички извършени от него разходи по нейната доставка. 
 • да изпраща информация, запитвания и/или рекламни съобщения на електронната поща на Купувача, ако последният изрично не е изразил несъгласието си за това.

Чл. 25. (1) Клиентът е длъжен:

 • да заплати цената на стоката и разходите по нейната доставка ако се отнася до доставка извън Пловдив
 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • да получи стоката на посоченото от него място на доставка лично или чрез кръга от лица посочени в настоящите общи условия;
 • да пази имейла и паролата си от трети лица и да уведоми незабавно продавача при неправомерен достъп от страна на трето лице до клиентския му профил. В противен случай клиентът носи отговорност за всички вреди, причинени на продавача при или по повод използването на клиентския профил от трето лице.
 • да използва електронния магазин, достъпен на адрес: https://shop.nikealtd.com/ собственост на „Никеа“ ООД, гр. Пловдив единствено и само за целите на електронната търговия.

(2) Клиентът има право:

 • да получи закупената стока в посочения в настоящите Общи условия срок. 
 • да откаже да получи стоката когато:
  • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
  • не е спазен срокът за доставка с повече от 7 дни и не са налице форсмажорни обстоятелства за това;
  • ако продадената вещ има недостатъци, които съществено намаляват нейната годност за обикновеното и употребление;

Ако клиентът е “Потребител” по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП, той може да упражни правото си по чл. 50 от ЗЗП и да се откаже от конкретната поръчка без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, че е във вида в който е получена и в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП.

3.1. когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, срокът за упражняване на правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП започва да тече считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

3.2. при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, срокът за упражняване на правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП започва да тече считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

3.3. при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, срокът за упражняване на правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП започва да тече считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

(3) За да е налице валидно упражнено право на отказ по чл. 50 от ЗЗП от Потребителя следва да бъдат спазени следните условия:

писмено информиране на продавача за решението на потребителя да упражни правото си на отказ от договора по чл. 50 от ЗЗП, като потребителят задължително посочва и банковата сметка, по която желае да му бъде възстановена заплатената до момента на отказа по конкретната поръчка сума. Информирането се извършва на е-мейл адрес: office@nikealtd.com.

Информирането се извършва посредством стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 на ЗЗП, качено на сайта на електронния магазин https://shop.nikealtd.com/ или чрез друго писмено изявление на лицето, от което недвусмислено и ясно следва обоснованият извод, че същото е упражнило правото си на отказ от договора по чл. 50 от ЗЗП. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от потребителя.

 • информирането на продавача да е извършено в срока по чл. 50 от ЗЗП.
 • стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, лице до адреса за осъществяване търговската дейност на продавача в гр. Пловдив, ул. Стефан Ботев 14. 
 • поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставени защитни стикери.
 • всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Продавача, рискът от случайното й повреждане и/или погиване се носи изцяло от потребителя.

(4) В случай, че потребител се възползва от правото си на отказ по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по – горе условия, Продавачът се задължава да му възстанови платената сума по банков път по посочената по реда даден по – горе банкова сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на връщането на стоката. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП за стоките на сайта за електронна търговия на доставчика не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
 • за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
 • други предвидени в ЗЗП случаи

(7) Потребителят е длъжен да положи необходимата грижа и да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 50 от ЗЗП.

(8) Когато Доставчикът не е предоставил на Клиента-потребител информацията по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП за правото му на отказ от договора, Клиентът-потребител има право да се откаже от договора в срок една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато търговецът предостави на Клиента-потребител информацията за правото на отказ в срок една година от датата на получаване на стоката, Клиентът-потребител има право да се откаже от договора в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП.

СРОК ЗА ДОСТАВКА. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА

Чл. 26. Срокът на доставка на стока, поръчана през сайта на електронния магазин е от 3до 7 работни дни, считано от датата на постъпване на плащането по сметката на Доставчика. 

Чл. 27. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови обратно платените от него суми в срок до 30 работни дни от уведомлението.

Чл. 28. (1) Заявената стока се предава на Клиента лично или на лице упълномощено от него с права да получава стока от името на Клиента, или на негови роднини по права линия – съпруг, възходящи, низходящи, братя и сестри, за което с приемане на настоящите общи условия Клиентът дава изричното си съгласие.

(2) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. В противен случай се счита в отношенията между страните, че стоката е приета без „видими недостатъци“. Относно „скрити недостатъци“ на стоката, Клиентът разполага с правото да упражни претенция в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на доставка.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 30. Обработването на личните данни от „НИКЕА“ ООД по смисъла на закона се извършва със съгласието на лицето, за което те се отнасят, което се изразява посредством изразеното съгласие с настоящите общи условия.

Чл. 31. „Никеа“ ООД предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Дружеството се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявления за регистрация и направени поръчки. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Чл. 32. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т. 3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на правилата и нормативите на действащото законодателство на територията на Република България.

VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от „Никеа“ ООД с решение на Общото събрание на съдружниците на дружеството, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на електронния магазин, които имат регистрация.

(2) Страните се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и в случай, че Ползвателят не заяви в предоставения му 7-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика във връзка с изменението на настоящите Общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят дава изричното си съгласие, че електронните писма изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 34. Общите условия за извършването на поръчки/покупки от Електронен магазин на „Никеа“ ООД се публикуват на адрес https://shop.nikealtd.com/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ и РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35. Договорните отношения между страните се прекратяват в следните случаи:

 • по взаимно съгласие между страните, обективирано в писмена форма;
 • в случай на упражняване на право на отказ от страна на Потребител по чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

Чл. 36. При необоснован отказ на Клиента да приеме доставката на поръчаната стока и бездействие на същия в тази насока за период от 7 дни, след датата, на която доставчикът е направил опит да достави същата и клиентът е уведомен за това от куриера или доставчика на посочения от него телефонен номер или имейл адрес, то доставчикът разполага с правото да развали конкретния договор за доставка по вина на Клиента и получи неустойка в размер на 30 % цената по договора. Въпросната сума, в случай на извършено авансово плащане, се приспада от неговия размер, като разликата до пълния размер на авансово платената сума се възстановява обратно на Клиента по изрично посочена от него банкова сметка в срок до 30 работни дни от датата на посочване на сметката.

Чл. 37. При неизпълнение на задължение по договора от някоя от страните поради причина, за която тя отговаря, изправната страна може да развали договора с едноседмично писмено предизвестие.

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 38. Сайта за електронна търговия shop.nikealtd.com е обект на авторско право във всичките му части и правата върху него принадлежат изцяло на „Никеа“ ООД, гр. Пловдив.

Чл. 39. Правото на достъп на купувача до сайта за електронна търговия не може да бъде използвано в нарушение на правилата и нормативите на действащото законодателство на територията на Република България.

Чл. 40. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 41. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени между страните от конкретния договор за покупко-продажба или изработка и/или настоящите общи условия и отнасящи се до тях, включително спорове, породени и/или отнасящи се до тяхното действие, тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в общите условия и/или договорите или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от между страните на базата на взаимното им съгласие при зачитане правата и интересите и на двете страни. При невъзможност за постигане на споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетенция български съд в гр. Пловдив.

Настоящите Общи условия имат задължителна обвързваща сила между всеки регистриран посетител на сайта, направил конкретна поръчка, както и задължават дружеството в ролята му на доставчик на предлаганите стоки и услуги.

С извършването на регистрация или извършването на конкретна поръчка в сайт за електронна търговия shop.nikealtd.com, всеки Клиент декларира запознаването си настоящите общи условия и изрично дава своето съгласие да бъде обвързан и да спазва същите при извършване на всяка конкретна поръчка.